పరమపావన - రంజని
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో