నిన్ను జూచి - సౌరాష్ట్రం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో