సర్వం బ్రహ్మమయం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో