సఖి ప్రాణ - సెంజురుటి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో