వల్లభ నాయకస్య - బేగడ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో