శ్రీ సంధ్యావందనం శ్రీనివాస రావు - పతికి అక్షతలు - సురటి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో