శ్రీ సంధ్యావందనం శ్రీనివాస రావు - గిరిరాజ - ఆనందభైరవి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో