శ్రీ సంధ్యావందనం శ్రీనివాస రావు - నా మొర ఆలకింపవేమి - దేవగాంధారి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో