శ్రీ సంధ్యావందనం శ్రీనివాస రావు - చిత్రరత్నమయ - ఖరహరప్రియ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో