శ్రీ సంధ్యావందనం శ్రీనివాస రావు - ఖరహరప్రియ రాగం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో