శ్రీ సంధ్యావందనం శ్రీనివాస రావు - ఎటు నమ్మినావో - సావేరి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో