శ్రీ సంధ్యావందనం శ్రీనివాస రావు - ఏరా నాపై - తోడి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో