శ్రీ అయ్యగారి శ్యాం సుందర్ గారి వీణా వాద్యం

కద్దనువారికి కద్దు కద్దని మొఱల నిడు
రాగం: తోడి
తాళం: ఆది
పల్లవి:

కద్దనువారికి కద్దు కద్దని మొఱల నిడు
పెద్దల మాటాలు నే డబద్ధ మౌనో ॥క॥

అను పల్లవి:

అద్దంపుఁ జెక్కిళ్లచే
ముద్దుగారు మోముఁ జూడ
బుద్ధి గలిగినట్టి
మానద్ద రావదేమిరా ॥క॥

చరణము(లు)

నిద్దుర నిరాకరించి ముద్దుగాఁ దంబురఁబట్టి
శుద్ధమైన మనసుచే సుస్వరముతోఁ
బద్దు తప్పక భజియించే భక్తపాలనముసేయు
తద్దయశాలివి నీవే త్యాగరాజ సన్నుత ॥క॥

మృదంగ సహకారం: శ్రీ కె.వీరభద్ర రావు
ఆడియో సౌజన్యం: శ్రీ మండా కృష్ణమోహన్