ఉయ్యాల - నీలాంబరి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో