గంధము పుయ్యరుగా - పున్నాగ వరాళి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో