పిబరే రామరసం - చక్రవాకం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో