వందనము - షహన
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో