వినరో - శుద్ధ ధన్యాసి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో