కృష్ణ నీ - యమన్ కల్యాణి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో