సకలగణాధిప - ఆరభి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో