మనసా ఎటులోరుతునె - మలయమారుతం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో