శ్రీ పురాణం పురుషోత్తమ శాస్త్రి - మంగళం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో