శ్రీ పురాణం పురుషోత్తమ శాస్త్రి - ఎందు దాగినాడో - తోడి రాగం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో