శ్రీ పురాణం పురుషోత్తమ శాస్త్రి - భోగీంద్ర సాయినం - కుంతలవరాళి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో