శ్రీ పురాణం పురుషోత్తమ శాస్త్రి - జంబుపతే - యమునా కల్యాణి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో