శ్రీ పురాణం పురుషోత్తమ శాస్త్రి - ఇక కావలసినదేమి - బాల హంస
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో