శ్రీ పురాణం పురుషోత్తమ శాస్త్రి - రామ రామ గుణసీమ - సింహేంద్ర మధ్యమం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో