శ్రీ పప్పు సోమేశ్వరరావు - కాంభోజి రాగం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో