శ్రీ పప్పు సోమేశ్వరరావు - నీవాడనే గాన - సారంగ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో