శ్రీ పప్పు సోమేశ్వరరావు - వేణుగానలోలుని - కాంభోజి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో