ఖరహరప్రియ రాగం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో