పరమపురుష - వసంత
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో