నేదునూరి వారి గాత్రం - మురిపెము గలిగె - ముఖారి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో