నేదునూరి వారి గాత్రం - ధన్యుడెవ్వడో - మలయమారుతం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో