నేదునూరి వారి గాత్రం - పార్వతీ కుమారం - నటకురంజి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో