నేదునూరి వారి గాత్రంలో తోడి రాగం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో