నేదునూరి వారి గాత్రం - రాజు వెడలె - తోడి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో