నేదునూరి వారి గాత్రం - లావణ్య రామ - పూర్ణ షడ్జం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో