నేదునూరి వారి గాత్రం - ఓ రాజీవాక్ష - ఆరభి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో