రారా రాజీవలోచన - మోహనం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో