బాల కనకమయ - అఠాణా
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో