ఇంతమొది - సారంగ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో