తాని - కాపీ (అసంపూర్తి ఆడియో)
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో