పరమాత్ముడు వెలిగె - వాగధీశ్వరి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో