తెలియలేరు రామ - ధేనుక
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో