సొగసుగ - శ్రీరంజని
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో