పాహి రామచంద్ర - యదుకుల కాంభోజి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో