ముందువెనుక - దర్బార్
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో