లలితే - భైరవి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో