చారుకేశి రాగం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో